Uncategorized

搜索隊回報 – 郵筒147

2018覆檢 (link)

記錄員 : 009袁米高隊員

記錄日期: 30/10/2018

地點: 屯門青松觀路青山醫院入口內 (on Google Map)

註: 相信這是全港獨一無二的前後皆有投信口的郵筒。

這獨特設計是因此筒原是裝置於青山醫院門口圍欄上,所以有前後投信口設計,以方便醫院內及街上的人皆可投信。(見網上圖片: http://www.hkstmp.com/small_size/ 到此網址後搜尋青山醫院即可。)相信原因是現在醫院正門已改裝,舊圍欄已被拆除,所以此筒亦變成現在的非常特別的「座地式」。

WhatsApp Image 2018-10-30 at 6.03.50 PM//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

WhatsApp Image 2018-10-30 at 6.03.49 PM//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

———————————–

記 錄 員 : 009袁米高隊員

記 錄 日 期: 19/06/2018

WhatsApp Image 2018-06-19 at 2.39.22 PM//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

WhatsApp Image 2018-06-19 at 4.02.49 PM//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

—————————————–

記 錄 員 : 009袁米高隊員

記 錄 日 期: 26/06/2017

WhatsApp Image 2017-06-26 at 9.47.57 AM//embedr.flickr.com/assets/client-code.js


2016覆檢 (link

記 錄 員 : 0095四眼仔隊員

記 錄 日 期: 3/12/2016

dsc_8111dsc_8110

dsc_8106dsc_8104

—————-

2015覆檢 (link)

記 錄 員 : 0064 維尼熊隊員

記 錄 日 期: 9/11/2015

地點: 屯門青松觀路青山醫院入口內 (on Google Map)

註: 相信這是全港獨一無二的前後皆有投信口的郵筒。

這獨特設計是因此筒原是裝置於青山醫院門口圍欄上,所以有前後投信口設計,而方便醫院內及街上的人皆可投信。(見網上圖片: http://www.hkstmp.com/small_size/ 到此網址後搜尋青山醫院即可。)相信原因是現在醫院正門已改裝,舊圍欄已被拆除,所以此筒亦變成現在的非常特別的「座地式」。

12193726_10153098695607007_3281053912608535671_n 12219372_10153098695627007_6390587817771721207_n

———————-

記 錄 員 :  0063 彭多華隊員

記 錄 日 期: 25/1/2014

1743459_10151841801176036_1806819608_n

__________________________

2013覆檢 (link)

地點: 屯門青松觀路青山醫院入口內 (on Google Map)

記 錄 員 :  0064 維尼熊隊員

記 錄 日 期: 4/10/2013

Recently Updated1

_________________________________________

Update@16/8/2001 by 0064 維尼熊隊員: 換上新鐵架

288641_10150259174937007_526527006_8094224_1466794_o 285870_10150259177262007_526527006_8094254_227861_o

290208_10150266341367007_526527006_8160012_4401176_o

_________________________________ 

記 錄 員 : 0031 珍寳珠隊員

記 錄 日 期: 05+07/2011

 

Advertisements
Standard